Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie  
ZTUK w Szczecinie
strona
główna
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
O FUNDACJI
R.C.E.E.
SZCZECIN
Kontakt
SPIS
KSIĄŻEK
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

NARODOWA FUNDACJA OCHRONY ŚRODOWISKA - ZAKŁAD TECHNICZNYCH USŁUG KOMUNALNYCH
70-402 SZCZECIN UL.KASZUBSKA 59/6
TEL/FAX +48 91 4333 913 / 91 4480 404 / 91 489 960
email info@nfos.com.pl

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska została utworzona w grudniu 1988 roku z inicjatywy 48 osób fizycznych i 26 osób prawnych. Wśród założycieli znaleźli się wybitni działacze ekologiczni, dziennikarze i menadżerowie przejęci wspólną troską o stan środowiska przyrodniczego w naszym kraju. W gronie inicjatorów znalazły się również proekologiczne organizacje społeczne i duże jednostki gospodarcze.
Spis treści:
- Wstęp
- Osobowość prawna
- Cele Fundacji
- Zielone Płuca Polski
- Działania Fundacji w dolinie Biebrzy
- Gromadzenie danych o środowisku
- Współpraca z gminami w opracowywaniu i wdrażaniu programów ekorozwoju
- Współpraca z parkami
- Działania Edukacyjne
- Działalność wydawnicza
- Udzielanie porad i konsultacji dot. ochrony środowiska
- Współpraca międzynarodowa
- Wspieranie inicjatyw proekologicznych
- Źródła finansowania
- Działalność Gospodarcza
WSTĘP

W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania społeczności światowej zagadnieniami ekologicznymi.

Również w Polsce dostrzeżono powagę
zagrożeń środowiska oraz zaczęto uświadamiać sobie ogrom koniecznych do podjęcia działań zaradczych.

Pod presją społeczną ochrona srodowiska stała się jednym z kierunków działania rządu i władz lokalnych. Rozpoczęto proces
porządkowania i uzupełniania prawnych podstaw ochrony środowiska, a w szczególności warunków wykorzystywania zasobów naturalnych w działalności gospodarczej.

Równolegle, niesformalizowane dotychczas ruchy ekologiczne wykształciły szereg różnorodnych struktur organizacyjnych i instytucji.

Bardzo interesująca stała się formuła fundacji, dla tworzenia których formalne podstawy prawne powstały dopiero w połowie lat 80-tych.

W efekcie powołanych zostało w Polsce ponad sto tego rodzaju organizacji proekologicznych, których większość realizuje wybrane cele, a tylko nieliczne za sferę swojej działalności statutowej uznały całość zagadnień ochrony środowiska i dziedzin pokrewnych.
Instytucją taką jest bezsprzecznie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska.

OSOBOWOŚĆ PRAWNA

 

NFOŚ jest niezależną organizacją pozarządową powołaną do życia zgodnie z Ustawą Sejmową o Fundacjach i posiada osobowość prawną na podstawie rejestracji sądowej z dnia 9 marca 1989 roku. Statut Fundacji został zaaprobowany
przez ówczesnego Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz przez Ministra Finansów.

Organami władzy w FundacjiRada Fundatorów i Zarząd Fundacji.

CELE FUNDACJI
 

Zgodnie ze statutem działalność Fundacja ma miedzy innymi na celu:

- materialne wspieranie działań i inicjatyw społecznych w dziedzinie ochrony środowiska,
- rozwijanie edukacji ekologicznej i propagowanie idei proekologicznych,
- organizowanie i rozwój przepływu między Polską a innymi krajami myśli naukowo-technicznej i innych wartości związanych z ochroną środowiska,
- promowanie i wdrażanie nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska,
- organizację działań gospodarczych oraz świadczenie usług (technicznych, projektowych, pomiarowo-analitycznych) mających na celu ochronę środowiska.

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE ROZWIJANIA I MATERIALNEJ REALIZACJI IDEI
"ZIELONYCH PŁUC POLSKI"
  Od początku swojego istnienia Fundacja uznała rozwijanie idei "Zielonych Płuc Polski" za jedno z najważniejszych zadań statutowych. Formalnym potwierdzeniem zaangażowania się Fundacji w powyższą inicjatywę było podpisanie 20 grudnia 1990 r. w Olsztynie, porozumienia pomiędzy pięcioma wojewodami Polski Północno- Wschodniej, pięcioma rzewodniczącymi sejmików wojewódzkich oraz Fundacją, w którym strony uznały, że region ten rozwijać się będzie zgodnie z zasadami ekorozwoju. Fundacji powierzono realizację w/w idei.

Fundacja właczyła się czynnie w opracowanie założeń polityki regionalnej tego obszaru oraz przygotowanie strategii przestrzennego zagospodarowania "Zielonych Płuc Polski". Zakłada ona:
- gospodarowanie zasobami wody zgodnie z naturalnymi walorami
ekologicznymi regionu,

- rozwój rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji zdrowej żywności,
- zapewnienie obszarom leśnym regionu trwałości i stabilności rozwoju,
- stworzenie wielkoprzestrzennego systemu obszarów chronionych,
- rozwój lecznictwa uzdrowiskowego w oparciu o naturalne zasoby przyrodnicze,
- ochronę zasobów kulturowych oraz zróżnicowania etnicznego i kulturowego,
- podporządkowanie rozwoju przemysłu wymaganiom i potrzebom ochrony środowiska przyrodniczego.

DZIAŁANIA FUNDACJI W DOLINIE BIEBRZY
  Jesienią 1989 roku Zarząd NFOŚ podjął decyzję, że Fundacja w ramach swojej działalności statutowej właczy się aktywnie w utworzenie Biebrzańskiego Parku Narodowego a następnie włączy się merytorycznie i materialnie w tworzenie jego nowoczesnej infrastruktury. Będzie również, w miarę posiadanych sił i środków, wzmacniać bieżącą działalność przyszłego Parku.

W efekcie działań podejmowanych przez NFOŚ, przy istotnym wsparciu Światowego Funduszu Ochrony Przyrody (WWF-International):

- przygotowano projekty merytorycznych i formalnych dokumentów niezbędnych do powołania parku narodowego
- opracowano pięcioletni plan inwestycyjny, który uzyskał aprobatę ówczesnego MOŚZNiL i stanowi podstawę poszukiwania środków finansowych na dalszą ochronę doliny Biebrzy.

Biebrzański Park Narodowy został utworzony decyzją Rady Ministrów w październiku 1993 roku i w ten sposób wieloletnie wysiłki Fundacji i WWF zostały uwieńczone sukcesem.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE INFORMACJI O ŚRODOWISKU
  W zawartych porozumieniach międzynarodowych Polska zobowiązała się do zorganizowania krajowego centrum informacji o środowisku (GRID- Global Resources Information Database). Zgodnie ze zwyczajami stosowanymi przez UNEP, zadania tego typu powierzane są niedochodowym organizacjom pozarządowym. Wychodząc na przeciw potrzebom, Fundacja zgłosiła gotowość realizacji w/w zadania. W efekcie, w 1991 roku, Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa powierzył NFOŚ - jako organizacji spełniającej warunki UNEP - wykonywanie zadań związanych z pozyskiwaniem, gromadzeniem i przetwarzaniem informacji o środowisku i jego
stanie na potrzeby funkcjonowania międzynarodowego systemu GRID.
WSPÓŁPRACA Z GMINAMI W OPRACOWYWANIU I WDRAŻANIU
PROGRAMÓW EKOROZWOJU
  Od 1994 roku Zarząd Fundacji szczególnie dużo uwagi poświęca rozwijaniu współpracy z gminami i wspieraniu działań na rzecz ochrony środowiska prowadzonych przez samorządy lokalne.

W ciągu ostatnich lat udało się nawiązać robocze kontakty z kilkudziesięcioma gminami miejskimi i wiejskimi, którym udzielano konsultacji, przygotowywano opinie i ekspertyzy, a także pomagano w poszukiwaniu środków finansowych na działania inwestycyjne w sferze ochrony środowiska oraz na realizację innych inicjatyw ekologicznych.

Od 1996 roku Fundacja rozszerzyła swoją ofertę współpracy o wspólne przygotowywanie kompleksowych programów ekorozwoju gminy. Zgodnie z opracowaną koncepcją, programy w pełnym zakresie zawierają zestawienie konkretnych propozycji działań proekologicznych wraz z określeniem sposobów ich realizacji i źródeł finansowania.

Fundacja przyjęła warsztatowy system opracowywania programów ekorozwoju. Na cyklicznych spotkaniach miejscowych specjalistów z konsultantami NFOŚ analizowane są dotychczasowe przebiegi prac, określa się wytyczne dalszych etapów oraz rozważa się alternatywne propozycje rozwiązań poszczególnych
problemów węzłowych.

Uzyskane przez Fundację doświadczenia wskazują, że zastosowana formuła sprawdza się w praktyce i jest wysoce efektywna.

WSPÓŁPRACA Z PARKAMI NARODOWYMI I KRAJOBRAZOWYMI
PRZY OPRACOWYWANIU PLANÓW OCHRONY
  Jednym z zasadniczych celów NFOŚ jest wdrażanie nowych rozwiązań we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska. W sferze ochrony przyrody taką kategorią, wprowadzoną przez ustawę z 1991 r, są plany ochrony rezerwatów, parków krajobrazowych i narodowych.

Mają one na celu wskazanie w jaki sposób chronić najcenniejsze przyrodniczo fragmenty naszego kraju. Nie wystarcza już bowiem bierna ochrona konserwatorska.

Jak wykazała praktyka, poprzez dokumenty planów ochrony muszą być wdrażane w życie zalecenia czynnego przywracania utraconych walorów abiotycznych i biotycznych lub czynnej walki z zagrożeniami antropogenicznymi.

Doceniając wagę zachowania w dobrej kondycji najwartościowszych refugiów przyrody ojczystej i ich znaczenie dla utrzymania różnorodności biologicznej kraju, NFOŚ przedstawiła wybranym parkom narodowym i krajobrazowym propozycję współpracy przy opracowywaniu wyżej wspomnianych dokumentów.

Oferty Fundacji poprzedzone były teoretycznym przygotowaniem, co zaowocowało opublikowaniem
"Instrukcji sporządzania planów ochrony parków narodowych", która zyskała aprobatę Ministerstwa Ochrony Środowiska ZNiL.

Ze względu na skomplikowaną materię zadania i dużą odpowiedzialność, Fundacja do realizacji planów ochrony powołuje interdyscyplinarne zespoły składające się z wysokiej klasy specjalistów z różnych dziedzin ochrony przyrody. Przy pracach nad planami duże znaczenie mają konsultacje z dyrekcjami i pracownikami parków oraz przedstawianie i omawianie konkretnych rozwiązań w gminach leżących w granicach obszarów chronionych.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE
  Fundacja rozwija działania edukacyjne upatrując w zwiększaniu świadomości ekologicznej społeczeństwa jedną z najważniejszych dróg poprawy stanu środowiska w Polsce.

Według przyjętej przez Fundację strategii, działalność ta prowadzona jest w następujących kierunkach:

- kształcenie przedstawicieli samorządów terytorialnych i administracji terenowej,
- szkolenie przedstawicieli zakładowych służb ochrony środowiska i administracji terenowej,
- edukacja młodzieży szkolnej i studenckiej,
- propagowanie idei ekologicznych w społeczeństwie przy wykorzystaniu massmediów,
- działalność wydawnicza o tematyce ekologicznej (głównie dla szkół).

DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
  Doceniając znaczenie działalności popularyzatorskiej w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz poziomu wiedzy o zagadnieniach środowiskowych, Zarząd NFOŚ dużą wagę przykłada do profesjonalnego rozwinięcia przez Fundację działalności wydawniczej.

W ostatnich latach Fundacja wydała kilkanaście pozycji książkowych o charakterze podręczników szkolnych, lektury uzupełniającej, czy materiałów pomocniczych dla nauczycieli z opisem różnych metod i form programowych edukacji (w odniesieniu zarówno do poszczególnych przedmiotów, jak i całej szkoły). Do najbardziej
interesujących pozycji należy zaliczyć m.in.:

- "Którędy po ziemi",
- "Poradnik badania jakości wód",
- "Zielony przewodnik młodego konsumenta",
- "Edukacja ekologiczna w szkole podstawowej",
- "Odkrywam mój świat"- seria zeszytów,
- "Biblioteka Ekologa" - seria zeszytów,
- "Ten piękny tajemniczy świat. Edukacja ekologiczna w przedszkolu".

Fundacja wydaje również pracowania o charakterze studialnym n.p. :

- "Polskie studium różnorodności biologicznej",
- "Stan środowiska w Polsce",
- "Agenda 21- sprawozdanie z realizacji",
- "Zielone Płuca Polski w liczbach".

Duże zainteresowanie wzbudziły także opracowane i wydane przez Fundację foldery i mapy n.p.:

- "Strefy turystyczno - przyrodnicze w Polsce",
- "Biebrzański Park Narodowy",
- "Zielone Płuca Polski"- mapa w jęz. polskim, angielskim, niemieckim,
- "Biebrzański Park Narodowy- mapa przyrodniczo-turystyczna"-(w jęz. polskim, angielskim, niemieckim).

UDZIELANIE PORAD I KONSULTACJI
ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA
  Ważną sferą działania NFOŚ jest udzielanie porad i konsultacji w zakresie problematyki ochrony środowiska wszystkim, którzy ich potrzebują zwracając się bezpośrednio do poszczególnych jednostek, w tym głównie do Ekologicznego Biura Konsultacyjnego.

W roku sprawozdawczym biura Fundacji odwiedziło w powyższym celu przeszło pięć tysięcy interesantów szukając pomocy merytorycznej, prawnej, technicznej i organizacyjnej.

Udzielane bezpłatnie konsultacje przez wysokiej klasy ekspertów-pracowników NFOŚ dotyczyły w szczególności:

- stosowania przepisów prawnych związanych z ochroną środowiska,
- problemów ekonomicznych, zwłaszcza dotyczących finansowania inwestycji proekologicznych,
- programowania i planowania działań na rzecz ochrony środowiska,
- wyboru rozwiązań technicznych najbardziej efektywnych z ekologicznego i ekonomicznego punktu widzenia,
- organizacji służb ochrony środowiska,
- postępowania przetargowego, wyboru najkorzystniejszego oferenta i zabezpieczenia interesów inwestora w zawieranych umowach z wykonawcą,
- sposobów interweniowania i dochodzenia roszczeń z tytułu naruszania stanu środowiska i szkód w środowisku.

Niezależnie od powyższych kwestii bardzo istotnym tematem wymagającym częstych konsultacji był rozwój edukacji ekologicznej społeczeństwa, w tym głównie dzieci i młodzieży szkolnej.

Zainteresowanym działaczom ekologicznym i nauczycielom eksperci NFOŚ proponowali konkretne rozwiązanie organizacyjne i merytoryczne jak również udzielali wskazówek metodycznych.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
  Fundacja przywiązuje bardzo dużą wagę do rozwoju współpracy z zagranicą, wychodząc z założenia , że wobec ogromu zaniedbań i potrzeb w dziedzinie ochrony środowiska w Polsce, żaden z istotnych krajowych problemów ekologicznych nie będzie mógł być ostatecznie rozwiązany bez możliwości wykorzystania doświadczeń zagranicznych i pomocy z zewnątrz.

Wszystkie nawiązane przez Fundację kontakty międzynarodowe służą możliwie wszechstronnej prezentacji problematyki ochrony środowiska i idei ekorozwoju w Polsce, a także priorytetowych kierunków działania oraz potrzeb w tej dziedzinie.
Promowane są przy tym możliwości powiązań krajowego potencjału przemysłowego, naukowo-badawczego i projektowego z partnerami zagranicznymi.

W większości przypadków przedstawiane zostają konkretne propozycje tematyczne wskazujące obustronne korzyści wynikające z rozwoju wzajemnej współpracy.

Dużą wagę przykłada się również do promocji wspólnych działań w dziedzinie różnych form edukacji ekologicznej prezentując dotychczasowe osiągnięcia, oraz zamierzenia Fundacji w tym zakresie.

W wielu przypadkach nawiązane kontakty przyniosły wymierne efekty w formie odpowiednich porozumień o współpracy, bądź też pozwoliły na poważne zaawansowanie negocjacji lub działań organizacyjnych w sprawach wspólnych przedsięwzięć.

Wzbogaciły również doświadczenia Fundacji w zakresie merytorycznego ukierunkowania propozycji wspólnych projektów, a także w sferze mechanizmów promocyjno-organizacyjnych, prawnych i finansowych.

WSPIERANIE INICJATYW PROEKOLOGICZNYCH
  Udzielając dotacji i dofinansowań Fundacja wspiera w pierwszym rzędzie różnego rodzaju inicjatywy proekologiczne mające wydźwięk edukacyjny lub propagatorski dla spraw ochrony środowiska.
Między innymi:

- funduje nagrody dla finalistów okręgowych i krajowych olimpiad ekologicznych
- finansuje audycje ekologiczne w Polskim Radiu
- pokrywa koszty "zielonych lekcji" organizowanych przez szkoły średnie i podstawowe
- dofinansowuje obozy organizowane przez szkoły lub niezależne ruchy ekologiczne
- wspiera finansowo organizację konferencji, sympozjów i seminariów naukowych
- dotuje prowadzenie badań naukowych w sferze ochrony środowiska
- funduje sprzęt pomiarowo-kontrolny jednostkom badającym stan środowiska
- finansuje zakupy pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozwijania edukacji ekologicznej.
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA
  W myśl statutu NFOŚ środki finansowe na realizację wybranych celów o charakterze proekologicznym Fundacja uzyskuje z:

- wpływów z własnej działalności gospodarczej,
- dotacji i darowizn od sponsorów zagranicznych i krajowych.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
  Działalność gospodarcza realizowana jest w zakładach Fundacji zlokalizowanych w różnych regionach Polski.

Wśród pracowników znajdują się wyspecjalizowani eksperci w zakresie inżynierii środowiska, gospodarki odpadami, chemii środowiska, geografii, biologii, leśnictwa, zagadnień prawnych i ekonomicznych oraz wielu innych dziedzin. Przy realizacji poszczególnych tematów NFOŚ współpracuje z wysokiej klasy specjalistami ze wszystkich dziedzin związanych z ochroną środowiska i ekologią.

Wielu specjalistów oraz konsultantów NFOŚ posiada uprawnienia rzeczoznawców Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Nieustannie rozszerzając możliwości świadczenia usług w sferze ochrony środowiska Fundacja wyspecjalizowała się w zakresie:

- usług konsultacyjnych w zakresie prawa, ekonomii oraz organizacji dotyczących ochrony środowiska,
- wykonywania ocen oddziaływania na środowisko inwestycji i obiektów istniejących,
- wykonywania przeglądów ekologicznych przedsiębiorstw,
- wykonywania prac studialnych, opinii, projektów, operatów i ekspertyz we wszystkich dziedzinach ochrony środowiska,
- wykonywania badań, testów i analiz chemicznych,- wykonywania dokumentacji, w tym planów ochrony parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatów oraz innych terenów cennych przyrodniczo,
- działań edukacyjnych i zkoleniowych,
- prowadzenia programów ekorozwoju gmin, w tym programów ochrony środowiska dla samorządów lokalnych,
- organizacji działań wydawniczych oraz innych form popularyzatorskich w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska.

Wszystkie te prace cechuje nowatorskie podejście oraz wysoka jakość wykonania, wysoki poziom merytoryczny, a także zgodność z wymogami prawa.

Wpływy z własnej działalności gospodarczej są podstawą realizacji zadań statutowych Fundacji.

  opracowanie - NFOS Warszawa - 2013