Zakład Technicznych Usłg Komunalnych w Szczecinie Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Zapraszamy do skorzystania z naszych usług Lista prac zrealizowanych przez ZTUK NFOŚ w Szczecinie Oferta ZTUK NFOŚ w Szczecinie Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie
ZTUK w Szczecinie
Usługi
Prace wykonane przez ZTUK
Oferta
Fundacja
R.C.E.E.
Kontakt
Linki
Biblioteka Ekologiczna
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska Z.T.U.K. w Szczecinie

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt zaoferować swoją pomoc przy rozwiązywaniu waszych problemów.
Od opinii, koncepcji, poprzez wybór najlepszego rozwiązania, do kompleksowej realizacji inwestycji.

Od przydomowej oczyszczalni po miejskie systemy kanalizacji.
Od likwidacji składowiska po wojewódzki plan gospodarki odpadami.

Nasi specjaliści są do państwa dyspozycji !

Oferujemy :
- Opracowanie dokumentacji technicznej
- Realizacja inwestycji
- Usługi
- Studia
- Consulting
- Programy i Plany
- Edukacja ekologiczna
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA OBIEKTÓW:
 

- oczyszczalnia ścieków ;
- sieci kanalizacyjne ;
- sieci wodociągoweh ;
- stacje uzdatniania wody ;
- gazowe i olejowe kotłownie ;
- budynki ;
- stacji recyklingu samochodów ;
- zakład unieszkodliwiania odpadów ;
- stacja przeładunkowa odpadów ;
- kompostownia ;
- sortownia odpadów;
- składowisko odpadów .

REALIZACJA INWESTYCJI

 

- wykonawstwo robót budowlano - montażowych ;
- nadzory ;
- powiernictwo inwestycyjne ;
- rozruchy oczyszczalni ścieków i innych obiektów i urządzeń komunalnych ;
- sieci wodociagowe i kanalizacyjne ;
- odbiór i oczyszczanie scieków ;
- przepompownie ;
- oczyszczalnie rzeczne i przydomowe ;
- sieci gazowe ;
- instalacje ochrony katodowej ;
- stacje uzdatniania wody ;
- melioracje ;
- kotłownie olejowe i gazowe ;
- szkoły i inne budowle ;
- składowiska odpadów ;
- stacje przeładunkowe odpadów ;
- kompostownie odpadów ;
- sortownie odpadów ;
- rekultywacja składowisk .

USŁUGI
 

- pomiary sytuacyjno - wysokościowe (usługi geodezyjne) ;
- melioracje i zabezpieczenia p. powodziowe ;
- urządzenia wodne ;
- monitoring składowisk odpadów ;
- raporty oddziaływania na srodowisko,
- operaty ochrony atmosfery
- operaty wodno-prawne
- uzyskiwanie pozwoleń
- doradztwo organizacyjne
- szkolenie personelu

STUDIA I STRATEGIE
  - studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ;
- studium wykonalnosci obiektów ;
- studium zaopatrzenia w energię i paliwa ;
- strategia rozwoju gminy / powiatu .
CONSULTING
  - ekspertyzy i opinie ;
- business plany ;
- raporty wpływu na środowisko ;
- szkolenia w zakresie ekologii ;
- kursy zawodowe i BHP ;
- sympozja i konferencje ekologiczne.
PROGRAMY I PLANY
 

- program gospodarki odpadami ;
- plan gospodarki odpadami ;
- program gospodarki osadami oczyszczalni ścieków ;
- program gospodarki ściekowej dla gmin i powiatów ;
- program ochrony środowiska dla gmin i powiatów ;
- program rozwoju lokalnego ;
- program rozwoju miejscowości .

EDUKACJA EKOLOGICZNA
  - programy edukacyjne dla gmin powiatów i szkół ;
- ulotki i materiały edukacyjne ;
- plansze pogladowe, plakaty, broszury, ksiażki ;
- organizacja konferencji, seminariów, sympozjów, warsztatów, szkoleń, pogadanek ;
- produkcja filmów ekologicznych ;
- organizacja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w woj. zachodniopomorskim
- szczecińska biblioteka ekologiczna
(WIĘCEJ)
  opracował - Dago Miluniec - 2004

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

powrót do strony głównej ZTUK biblioteka ekologiczna kontakt linki