RCEE Szczecin RCEE programy kampanie akcje oferta Olimpiada_Wiedzy_Ekologicznej
O nas
Programy Edukacyjne
Poradnik Ekologiczny
Biblioteka Ekologiczna
Akcje
Oferta
Komputerowy Bank Danych
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-da2g

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie

Powołane zostało na mocy decyzji Krajowego Centrum Edukacji Ekologicznej w porozumieniu z Ministerstwem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, w oparciu o bazę materiałową Zakładu Technicznych Usług Komunalnych Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska w Szczecinie.
Jest jednym z 21 podobnych centrów działających na terenie całej Polski. Swoją działalność rozpoczęliśmy w styczniu 1994 roku. We wrześniu tego samego roku powołaliśmy stowarzyszenie o tej samej nazwie.

(see english version)
- idea
- działalność
- doświadczenie
- zasięg
IDEA

RCEE skupia wokół siebie wiele instytucji, organizacji i poszczególnych osób , którym zależy na podnoszeniu świadomości ekologicznej w naszym społeczeństwie. Są to m.in. nauczyciele, studenci, uczniowie i harcerze. Od stycznia 1995r., m.in. dzięki staraniom Centrum, działa w naszym województwie Forum Organizacji Ekologicznych, do którego należy 16 ekologicznych organizacji pozarządowych . Działalność Forum koordynowana jest przez RCEE. W lutym 1995r. do życia powołana została Rada Programowa. Zasiadają w niej przedstawiciele większości instytucji, zajmujących się edukacją ekologiczną i ochroną środowiska w naszym województwie. Dzięki temu współpraca z tymi instytucjami układa się bardzo dobrze.

Do głównych zadań RCEE należy między innymi:

rozwijanie edukacji ekologicznej i propagowanie idei ekologicznych,

inspirowanie i organizowanie przepływu informacji o osiągnięciach z dziedziny edukacji ekologicznej,
myśli naukowo-technicznej i innych wartościach, związanych z ochroną środowiska,

wspieranie działań i inicjatyw społecznych w dziedzinie ochrony środowiska,

informowanie opinii publicznej o zagrożeniach i stanie środowiska oraz stworzenie klimatu przeciwdziałania negatywnym zjawiskom,

kształtowanie postaw i zachowań dzieci i młodzieży, które sprzyjać będą obecnie i w przyszłości realizacji idei ekorozwoju,

oddziaływanie poprzez dzieci i młodzież na postawę i zachowania ludzi dorosłych,

wytworzenie szczególnej więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania, nauka samodzielnego dostrzegania problemów ekologicznych oraz inspirowanie do ich rozwiązywania.

DZIAŁALNOŚĆ

 

Swoją działalność rozpoczęliśmy od tworzenia biblioteki i punktu informacyjno-konsultacyjnego. Biblioteka jest jedyną biblioteką w mieście i województwie, która w swoich zbiorach posiada szeroki wybór publikacji o tematyce ekologicznej.
Korzystać z niej mogą wszyscy mieszkańcy naszego regionu.

Następnym krokiem jest rozbudowa punktu informacyjno-konsultacyjnego, a co za tym idzie stworzenie dla potrzeb regionu komputerowej bazy danych na temat edukacji ekologicznej.

Wiele naszych projektów i programów prowadzonych jest przy pomocy i współudziale NFOŚ-ZTUK.
Jest to pomoc zarówno finansowa, merytoryczna jak
i techniczna. Dzięki NFOŚ-ZTUK, która udostępnia RCEE swoje pomieszczenia, posiadamy profesjonalne zaplecze techniczne oraz bazę lokalową.

Wszystkie wymienione nasze cele i zadania są realizowane w atrakcyjnej formie, korzystamy z nowoczesnych metod.
Nasze programy mają charakter interdyscyplinarny. Atutem jest wysoka jakość oferowanych usług, liczne i cenne kontakty w kraju i za granicą oraz zdobycie popularności w regionie.

Jakość naszych działań edukacyjnych, ich niepowtarzalność oraz przystępne koszty realizacji czynią je bezkonkurencyjnymi.
Informacja o propozycjach naszych działań dociera do zainteresowanych za pośrednictwem poczty, prasy, radia i TV regionalnej.
(NASZA OFERTA DLA PAŃSTWA)

DOŚWIADCZENIE
 

Zadaniem Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna.

Centrum zajmuje się przede wszystkim powszechną edukacją dzieci i młodzieży, krzewieniem wiedzy ekologicznej wśród ludzi dorosłych, podnoszeniem świadomości ekologicznej kadry zatrudnionej w administracji i gospodarce, prowadzeniem kursów i szkoleń dla nauczycieli.

Koordynujemy regionalną sieć edukacji ekologicznej, stanowimy forum dla osób i organizacji w regionie.

Od początku naszej działalności zajmujemy się organizacją i współorganizacją szeregu różnorodnych imprez o charakterze ekologicznym.

Koordynowaliśmy, prowadziliśmy i promowaliśmy różnego rodzaju akcje, kampanie, programy i imprezy (często cykliczne), takie jak:

"Sprzątanie Świata w województwie zachodniopomorskim",

Szczecińskie Dni Ziemi,

Kampanię Ozonową,

Centralne Obchody Światowego Dnia Ochrony Środowiska,

Dzień Ochrony Środowiska,

"Przyroda wokół nas",

"Salon Morski",

"Lato w Dreżewie",

"Fascynacja Papierem",

Europejskie Dni Sprzątania Lasów i Obszarów Chronionych,

"Teatry amatorskie i ekologia",

Otwarte Spotkania Inżynierów,

Regionalną Promocję Paszportu do Przyszłości,

"Pomóżmy Dzieciom Chorym na Nowotwory",

Ogólnopolski Festiwal Filmów Ekologicznych EKO-FILM,

Barwy Polskiej Ekologii,

"Czystą Szkołę",

"Przedszkolak i Środowisko",

"Mikołaj z Paszportem do Przyszłości",

Ogólnopolską Wystawę Gołębi Rasowych i Ptaków Egzotycznych,

Forum "Zieleń Miejska",

"Człowiek a środowisko",

"Zostań tropicielem dzikich wysypisk śmieci",

"Ekologia w Twojej Gminie",

"EKO-MIX".

Zorganizowaliśmy wiele kursów, szkoleń, seminariów, konferencji i sympozjów skierowanych m.in. do
prezydentów, burmistrzów i wójtów z naszego województwa, nauczycieli, pracowników samorządów terytorialnych.

Współorganizowaliśmy V Ogólnopolski Kongres Oczyszczania Miast.

Mamy również swoje konferencje cykliczne:
"Aktualna produkcja i wdrażanie nowych metod w branży wod-kan"

"Ochrona Środowiska Morza i Przymorza".

"Otwieraliśmy" ciepłownię geotermalną w Pyrzycach.

Prowadzimy Bibliotekę Ekologiczną dla Pomorza Zachodniego.

Naszą mocną stroną jest również organizacja konkursów o tematyce ekologicznej.

 

ZASIĘG
  Zasięg działalności Centrum obejmuje całe województwo zachodniopomorskie W chwili obecnej szczecińskie RCEE jest już dobrze znane na terenie całego województwa.

Poprzez pozostałe 21 regionalnych centrów, działających na terenie kraju, posiadamy rozległe kontakty w całej Polsce.

Szczecińskie RCEE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekologicznego (IGU) z siedzibą w Giessen (Niemcy).

Jesteśmy też jednym z założycieli i członkiem Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali (Szwecja ).

Przystąpiliśmy również do ogólnoświatowego projektu promowanego i koordynowanego przez ONZ - "Paszport do Przyszłości".

UWAGA WOLONTARIUSZE !!! -
Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej poszukuje osób z okolic Szczecina, do współpracy na zasadzie wolontariatu, przy prowadzeniu biblioteki ekologicznej i szkoleń edukacyjnych w szkołach.
zadzwoń: 601 720 577 ; (91) 4 333 913 - osoba do kontaktu:
Dagobert Miluniec - dago@nfos.com.pl

ostatnia aktualizacja - 04.2005

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

Narodowa_Fundacja_Ochrony_Środowiska biblioteka kontakt linki