RCEE Szczecin RCEE programy kampanie akcje oferta Olimpiada_Wiedzy_Ekologicznej
O nas
Programy Edukacyjne
Poradnik Ekologiczny
Biblioteka Ekologiczna
Akcje
Oferta
Komputerowy Bank Danych
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
2004-Dagobert

Nasza Oferta

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie

zapraszamy do skorzystania z naszych usług:

ORGANIZUJEMY  
  kongresy ;
konferencje ;
seminaria ;
szkolenia ;
kursy zawodowe i dokształcające ;
promocje-prezentacje firm ;
konkursy ;
wystawy ;
prelekcje, itp.
PROWADZIMY  

 

bazę materiałowo-dydaktyczną
dla potrzeb edukacji ekologicznej ;
punkt informacyjny ;
bibliotekę ;
wideotekę ;
komputerowy bank danych.
STANOWIMY  
  punkt kontaktowy i konsultacyjny dla organizacji i instytucji, działających na rzecz edukacji ekologicznej.
TŁUMACZYMY I REDAGUJEMY  
  wydawnictwa ekologiczne ;
podręczniki do ekologii ;
zeszyty ćwiczeń .
KOORDYNUJEMY  
  działania organizacji i instytucji ekologicznych ;
regionalną sieć edukacji ekologicznej.
WYKONUJEMY  
  filmy edukacyjne i promocyjne
filmy na zamówienie
projekty graficzne: logo, oferty, itp.
WYDAJEMY  
  informatory ;
ulotki ;
broszury ;
książki ;
katalogi ;
wydawnictwa okolicznościowe.
PROPONUJEMY WDROŻENIE PROGRAMU:  
EDUKACJA EKOLOGICZNA MIESZKAŃCÓW W ZAKRESIE
SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Środowisko naturalne ulega ustawicznym zmianom i przekształceniom. Tylko niektóre z tych zmian są wynikiem działań, mających na celu polepszenie warunków życia i poprawę krajobrazu. W większości przypadków środowisko zmienia się na skutek wprowadzania nowych elementów techniki oraz tolerowania szkodliwych dla człowieka i środowiska form produkcji i transportu, niszczących przyrodę ożywioną. Na szczęście w ciągu ostatnich lat obserwuje się wzrastające zainteresowanie problematyką środowiska i jego ochrony.
Odpowiedzią na to stają się liczne instytucje i organizacje rządowe i pozarządowe, których nadrzędnym celem jest działalność, zmierzająca do poprawy stanu naszego środowiska. Zadaniem wielu z nich jest wspieranie rozwoju ekologicznego m.in. poprzez ocenę stanu środowiska, edukację ekologiczną społeczeństwa, projektowanie i realizację inwestycji przyjaznych środowisku, finansowanie wszelkiej działalności, zmierzającej do poprawy stanu środowiska naturalnego.
Wspieraniem rozwoju ekologicznego w naszym regionie zajmuje się także Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie.
Mając na uwadze dobro środowiska i ludzi w nim żyjących, przedstawiciele wielu gmin i powiatów naszego województwa podejmują wyzwanie i na swoim terenie rozpoczynają realizację programu racjonalnej gospodarki odpadami.
 
Wychodząc temu naprzeciw Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie organizuje różnorodne formy edukacji: wycieczki poglądowe, warsztaty dla animatorów edukacji ekologicznej, warsztaty i spotkania dla dzieci, młodzieży, ich rodziców i nauczycieli. Opracowuje różnorodne materiały pomocne przy realizacji programów gospodarki odpadami; są to ulotki, plakaty i plansze dla mieszkańców gmin i powiatów, będące swoistym instruktażem zachowań w stosunku do wytworzonych odpadów, zestawy materiałów dydaktycznych, w tym podręczników i poradników, ramowe programy edukacji ekologicznej w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, scenariusze lekcji, zajęć pozalekcyjnych i warsztatów dla dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców, bez których wprowadzanie zasad racjonalnej gospodarki odpadami na terenie gminy, miasta i powiatu nie mogłoby się obyć.
 
O tym, jak ważna jest rola edukacji nie trzeba nikogo przekonywać. Nie trzeba też przekonywać o tym, iż bez odpowiednio opracowanych materiałów pomocniczych, służących edukacji ekologicznej w tym zakresie, najlepszy nawet program gospodarowania odpadami na terenie powiatów i gmin nie spełni oczekiwań jego twórców. Nie ma bowiem nic ważniejszego, jak wypracowanie w mieszkańcach miasta, gminy, czy powiatu pewnych nawyków, zmierzających do chociażby ograniczenia liczby wytwarzanych odpadów.
Powszechnie wiadomym jest, że podstawą do wykształcenia wśród grup społecznych odpowiedzialnych i świadomych zachowań wobec środowiska przyrodniczego i materialnego jest edukacja ekologiczna.
Prowadzenie systemu selektywnego zbierania odpadów w dużej mierze zależy od świadomości, aktywności i zmiany nawyków społeczeństwa. Potrzebne jest więc wskazanie celu i konieczności wprowadzenia tych systemów w życie. Niezbędna jest również informacja i motywacja wyboru określonej metody. W propagowaniu tematu powinna być zachowana ciągłość. Sukces zależy w dużym stopniu od skutecznej kampanii edukacyjnej. Warunkiem tego powodzenia jest jednak szeroki udział społeczeństwa. Dla sprawnego przebiegu kampanii edukacyjnej mieszkańców niezbędna jest informacja. Program edukacji mieszkańców, dotyczący gospodarowania odpadami, sposobami odzysku i recyklingu powinien być realizowany na wielu płaszczyznach i różnymi metodami. Jednym z elementów tego programu powinno być opracowanie ulotek, plakatów i plansz dla mieszkańców, zestawu materiałów edukacyjnych, skierowanych szczególnie do dzieci i młodzieży, ale również do dorosłych mieszkańców. Materiały edukacyjne powinny zawierać opracowania, dotyczące nie tylko racjonalnej gospodarki odpadami bytowymi, ale także winny w nich się znaleźć informacje o walorach środowiska przyrodniczego na terenie danej gminy lub powiatu, a także w jego najbliższej okolicy .
 
Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie ma na swoim koncie opracowanie tego typu materiałów:

1. opracowanie zestawu ulotek oraz planszy poglądowej dla potrzeb programu "Czyste Police" na zlecenie Urzędu Gminy w Policach,
2. opracowanie zestawu materiałów edukacyjnych dla potrzeb Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami w CZG 12 na zlecenie Celowego Związku Gmin CZG-12 Słubice, w tym "Zielono i czysto - podręcznik dla animatorów", "Nie-Tuzinkowy Poradnik Śmieciowy", plakat "Zielono i Czysto", plansza "Dokąd zmierza śmieć?", "Zielono i czysto" kolorowanka dla dzieci.

Ad 1.
W 1998 roku Urząd Gminy Police zlecił RCEE w Szczecinie opracowanie materiałów edukacyjnych w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami bytowymi, przeznaczonych dla mieszkańców gminy Police.
W ramach zlecenia zostało opracowanych 5 ulotek oraz plansza poglądowa.
Bohaterami zestawu edukacyjnego jest rodzina Polickich, która bierze czynny udział w programie "Czyste Police - Lepsze środowisko zaczyna się u Ciebie w domu".
Zarówno plansza, jak i ulotki, to tzw. "krótkie opowieści o rozdzielaniu odpadów".
Rodzina Polickich liczy pięć osób (tyle, ile rodzajów odpadów, rozdzielanych jest na terenie gminy) - tato Zygmunt, mama Marianna, syn Wojtek oraz dwie córki: Ania i Zuzia. Mieszkają w Policach, niedaleko kościoła, w niewielkim kilkurodzinnym domku. Zygmunt pracuje w Zakładach Chemicznych, Marianna jest pielęgniarką w tutejszej przychodni, Wojtek chodzi do czwartej klasy technikum, Ania jest szóstoklasistką, a Zuzia chodzi do przedszkola. Są zwykłą, przeciętną rodziną. W wolnych chwilach lubią wyjechać razem na wycieczkę rowerową za miasto. Lubią ciszę i spokój, lubią też, gdy wokół jest czysto. Dlatego właśnie przystąpili do programu "Czyste Police".
Na terenie Gminy Police od października 1993 roku wprowadzona została selektywna zbiórka odpadów. Zbiera się tu makulaturę, szkło oraz stłuczkę szklaną, butelki jednorazowe PET, a już niedługo odpady organiczne (bioodpady) oraz odpady niebezpieczne. Policcy długo nie wiedzieli o co w tym wszystkim chodzi, ale w końcu dzięki dzieciom zrozumieli, na czym taka selekcja polega.
Za sprawą syna - Wojtka wprowadzili w swoim mieszkaniu tzw. "domową segregację odpadów".
Podzielili między siebie obowiązki i rozpoczęli domową segregację na szeroką skalę. U Polickich każdy odpowiada za jakiś rodzaj śmieci.
Zygmunt Policki odpowiada za domową zbiórkę odpadów niebezpiecznych.
Marianna Policka odpowiada za zbiórkę odpadów organicznych.
Wojtek Policki odpowiada za zbiórkę niepotrzebnego papieru.
Ania Policka odpowiada za zbiórkę odpadów szklanych.
Zuzia Policka odpowiada za zbiórkę butelek plastikowych PET.
Na terenie Gminy Police ustawione są różne pojemniki:
zielone - na szkło
niebieskie - na papier
pomarańczowe - ze ścianami z drucianej siatki - na butelki PET
Już niedługo na ulicach pojawią się specjalne pojemniki na bioodpady (odpady organiczne).
A firma TRANS-NET uruchomiła specjalny punkt przy ul. Tanowskiej, w którym odbierane są odpady niebezpieczne.
Członków całej rodziny spotykamy na planszy.
Każdy z osobna pojawia się w poszczególnych ulotkach, po to, by przekonać mieszkańców o zaletach i korzyściach, płynących z domowej selekcji odpadów.

Ad 2.
W 1999 roku na zlecenie Celowego Związku Gmin CZG-12 Słubice RCEE w Szczecinie opracowało pakiet edukacyjny dla potrzeb Kompleksowego Regionalnego Programu Gospodarki Odpadami.
W ramach zestawu opracowano: podręcznik dla animatorów "Zielono i czysto", "Nie-Tuzinkowy Poradnik Śmieciowy", planszę "Dokąd zmierza śmieć", kolorowankę dla małych miłośników przyrody "Zielono i czysto" oraz plakat, promujący cały program.

podręcznik dla animatorów "Zielono i czysto"
Podręcznik dla animatorów to opracowanie skierowane do osób, które na terenie CZG 12 zajmują się realizacją zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży.
Podręcznik, to pakiet, składający się z dwóch części.
Pierwsza, to broszura, szczegółowo opisująca problematykę gospodarki odpadami na terenie CZG 12, walory przyrodnicze regionu, a także informacje z zakresu ochrony przyrody i szeroko pojętej gospodarki odpadami. W broszurze znajdują się również wskazówki, jak należy korzystać z pakietu, a co najważniejsze informacje z zakresu metodyki prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.
Druga część to zestaw 15 scenariuszy, osobno posortowanych. Koncepcja taka służy ułatwieniu pracy prowadzącym, którzy bez trudu mogą korzystać z konkretnego scenariusza.
Tematyka scenariuszy dotyczy konkretnych problemów, istotnych przy realizacji programu gospodarki odpadami na terenie CZG Słubice. W pakiecie znajdują się scenariusze zajęć, które odbywają się stacjonarnie jak i w terenie. Pakiet zawiera scenariusze lekcji, gier, zabaw, a także zadania matematyczne i chemiczne, przeznaczone dla dzieci i młodzieży.
Scenariusze powiązane są z poradnikiem dla dzieci i młodzieży.

poradnik dla dzieci i młodzieży "Nie-Tuzinkowy poradnik Śmieciowy"
Poradnik ten, to opracowanie przeznaczone dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
Bohaterami poradnika są dobry duszek CZG-12 Tuzinek oraz dwunastoletni Kaj, mieszkaniec wsi Krzeszyce.
Kaj wprowadza czytelników w tajniki, związane z gospodarką odpadami, czynną ochroną przyrody, rekreacją, turystyką, sposobem życia i odżywiania, sposobem spędzania wolnego czasu, ochroną wód i energii, naturalna uprawą i zagrożeniami środowiska.
Poradnik jest książką, która zawiera zbiór różnych rad, ale także książka, do której można w każdej chwili zajrzeć, gdy pojawią się wątpliwości.
Poradnik dla dzieci i młodzieży zawiera więc rady konkretne i praktyczne, odnoszące się do postępowania w najbliższym otoczeniu. Poza poradami w książce znalazło się także miejsce na uzupełnienie wiadomości. Są ciekawostki, jest podręczny słowniczek, ciekawe zagadki i rebusy, labirynty, quiz oraz krzyżówka.

plakat i plansza poglądowa "Dokąd zmierza śmieć?"
Plakat i plansza poglądowa to opracowanie wspomagające zarówno podręcznik dla animatorów, jak i poradnik dla dzieci i młodzieży.
Plakat promuje program gospodarki odpadami w powiązaniu z walorami przyrodniczymi regionu.
Plansza z kolei w prosty i klarowny sposób pokazuje, jak wygląda droga konkretnych odpadów z miejsca ich wytworzenia do miejsca ich przetworzenia.

kolorowanka dla małych miłośników przyrody "Zielono i czysto"
Kolorowanka dla dzieci to opracowanie skierowane przede wszystkim do dzieci w wieku 6-10 lat. Kolorowanka składa się z 12 stron, zawierających krótkie teksty i ilustracje do kolorowania. Teksty i rysunki w kolorowance stanowią cenne wskazówki dla dzieci na temat postępowania z konkretnym rodzajem odpadów, możliwością ich wykorzystania. W kolorowance ukazane sa także konkretne korzyści, wynikające z przetworzenia odpadów, np. organiczne-kompost, makulatura-papier, itp.
Bohaterami kolorowanki jest Tuzinek oraz dziewczynka o imieniu Zosia.

 
Istotą proponowanych przez nas opracowań jest połączenie edukacji z praktycznymi działaniami na rzecz redukcji odpadów.
Naczelnym i wiodącym celem opracowywanych przez nas materiałów jest osiągnięcie poprawy stanu środowiska poprzez zwiększenie ilości pozyskiwanych z odpadów surowców oraz zmniejszenie ilości odpadów.
Innym bardzo istotnym celem jest zaszczepienie w mieszkańcach miasta, gminy, powiatu świadomości, iż mieszkają w ciekawej przyrodniczo okolicy, ukazanie im piękna otaczającego ich środowiska oraz korzyści z tego faktu płynących (oczywiście dla nich samych).
Metody i sposoby edukacji mogą być wielorakie. Zapewniamy Państwa, że Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska - Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Szczecinie jest w stanie opracować koncepcję i założenia dla potrzeb zestawu materiałów edukacyjnych, szczegółowe opracowanie powyższego zestawu, a także podjąć się w późniejszym etapie wydania opracowanego przez naszych specjalistów zestawu materiałów edukacyjnych z zakresu racjonalnej gospodarki odpadami bytowymi oraz promocji ochrony przyrody w regionie.
Od ponad ośmiu lat NFOŚ - RCEE oferuje usługi edukacyjne, wydawnicze, wykonawcze, realizacyjne, a od niedawna i projektowe, związane z ochroną środowiska. Centrum dysponuje kadrą bardzo dobrych fachowców, dzięki czemu oferowane przez nas usługi zapewniają wysoki poziom merytoryczny. Nieustannie rozszerzamy możliwości świadczenia usług w sferze ochrony środowiska, jednocześnie robimy wszystko, by wykonane prace i proponowane rozwiązania charakteryzowały się niskimi kosztami realizacji, wysokim poziomem merytorycznym, nowoczesnością i pragmatycznym podejściem do tematu, terminowością wykonania.
W chwili obecnej głównym kierunkiem naszych działań jest projektowanie, opracowywanie pakietów edukacyjnych oraz projektowanie programów edukacyjnych dla potrzeb oświaty, samorządów lokalnych i innych zainteresowanych podmiotów.
   
Drodzy Państwo !

Przedstawiciele miast, gmin, powiatów -
jeżeli jesteście zainteresowani naszą ofertą - zapraszamy.
Nasi fachowcy przyjadą na spotkanie - zorganizują zajęcia (lekcje, warsztaty, pogadanki, wykłady) dla animatorów edukacji ekologicznej na waszym terenie, pokażą, w jaki sposób przekazać wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów waszym mieszkańcom; zorganizują lekcje poglądowe dla waszych dzieci, młodzieży, ich rodziców i wychowawców; opracują materiały instruktażowe, poglądowe i edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami w różnorodnej, a zarazem bardzo interesującej formie.

więcej informacji uzyskasz pod nr. tel.:(91) 4 333 913 ; 4 480 404 lub info@nfos.com.pl

Narodowa_Fundacja_Ochrony_Środowiska biblioteka kontakt linki